Gå direkt till innehållet
Finlands utrikesministerium

Finlands ambassad, Singapore: Aktuellt

FINLANDS AMBASSAD, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Tel. +65-6254 4042
E-post: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Normal textstorlekStörre textstorlek
 
Nyheter, 29.6.2017 | Utrikesministeriet

Lagen om konsulära tjänster har sänts på remiss

Utrikesministeriet har sänt regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster på remiss. Lagändringen klargör vilken hjälp finska medborgare har rätt att få från andra EU-länders beskickningar i länder utanför EU där Finland inte har en egen beskickning.

På motsvarande sätt fastställer lagen de finska beskickningarnas skyldighet att bistå andra EU-länders medborgare i sådana länder där deras eget land saknar beskickning.

Genom ändringen av lagen om konsulära tjänster sätts rådets så kallade direktiv om konsulärt skydd i kraft. Det huvudsakliga syftet med direktivet är att säkerställa att medlemsstaterna i Europeiska unionen på samma villkor som de som gäller för det egna landets medborgare erbjuder EU-medborgare som saknar egen diplomatisk representation konsulärt skydd utanför EU.

Till de konsulära tjänsterna hör bland annat att bistå vid anhållande eller häktning, att hjälpa personer som har råkat ut för ett brott eller en allvarlig olycka samt att bevilja provisoriska resehandlingar. Också i fortsättningen bedöms det från fall till fall om konsulärt skydd ska ges eller inte.

I den föreslagna lagändringen föreskrivs det mer detaljerat än för närvarande om innehållet i det konsulära skydd som ska erbjudas andra EU-länders medborgare samt om de förfaranden som tillhandahållaren av servicen ska iaktta.

Ändringen gör det också möjligt för det bistående EU-landet att återkräva kostnaderna för biståndet av det EU-land vars medborgare den bistådda personen är. På motsvarande sätt ska utrikesministeriet vara skyldigt att återbetala avgifterna till den EU-medlemsstat som har bistått en finsk medborgare eller en i Finland varaktigt bosatt utlänning. Utrikesministeriet ska också kunna återkräva avgifterna i fråga av den person som har tagit emot konsulärt skydd.

Ändringen påverkar inte innehållet i det konsulära skydd som Finlands beskickningar i utlandet erbjuder finska medborgare eller personer som är varaktigt bosatta i Finland.

Begäran om utlåtande finns till påseende på utlåtande.fi, där man också kan lämna sitt utlåtande. Tidsfristen går ut den 15 augusti 2017. Utlåtande har begärts av sammanlagt 40 myndigheter, medborgarorganisationer och företag. Även andra än de som nämns i begäran om utlåtande kan ge utlåtande om ärendet.

Avsikten är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under hösten 2017.

Begäran om utlåtande

Skriv ut

Uppdaterat 29.6.2017


© Finlands ambassad, Singapore | Information om webbplatsen | Kontaktuppgifter