Suoraan sisältöön
Suomen ulkoministeriö

Usein kysyttyä - Suomen suurlähetystö, Singapore : Palvelut : Usein kysyttyä

SUOMEN SUURLÄHETYSTÖ, Singapore

Embassy of Finland, 101 Thomson Road
#21-03 United Square, Singapore 307591
Puh. +65-6254 4042
S-posti: sanomat.sin@formin.fi
English | Suomi | Svenska |  |  | Instagram | 
Kirjasinkoko_normaaliKirjasinkoko_suurempi
 

Usein kysyttyä

Ajokortti

Suomen ajokorttihakemukset jätetään asuinkunnan poliisilaitokselle. Ajokortin kaksoiskappaletta haetaan niinikään asuinkunnan tai, jos asuinkuntaa Suomessa ei ole, ajokortin myöntäneeltä poliisilaitokselta. Suurlähetystöt eivät ota vastaan ajokorttihakemuksia, mutta henkilöllisyyden toteamiseksi voidaan hakemus allekirjoittaa suurlähetystössä virkailijan edessä. Nimikirjoituksen oikeaksi todistamisesta peritään edustustossa notaaritoimitusmaksu.

Singaporessa Employment Pass, Dependant Pass tai Student Pass -oleskeluluvilla sekä työluvalla oleskeleva voi ajaa suomalaisella ajokortilla enintään 6 kk ajan maahantulopäivästä edellyttäen, että asianomaisella on esittää virallisen kielenkääntäjän tekemä käännös ajokortista.

Ajokorttikäännös tarvitaan myös Singaporen ajokorttia haettaessa yli 6 kk maassa oleskelun jälkeen.

Singaporessa Social Visit Pass -luvalla oleskelevaa henkilöä koskee sama sääntö ensimmäisen 12 kk ajan.

Edustustoilla ei ole toimivaltaa todistaa oikeaksi suomalaisia ajokortteja. Toimivaltainen viranomainen asiassa on Liikenteen turvallisuusvirasto eli Trafi, jonka puoleen asiakkaan tulee kääntyä. Todistus ajo-oikeudesta on tilattavissa internetin kautta hakusanalla ”ajokorttiotepyyntö”. Asioiminen netissä edellyttää suomalaisia pankkitunnuksia. Ajokorttiote on saatavissa myös suoraan englanninkielisenä ja se toimitetaan myös ulkomaiseen osoitteeseen. Todistus maksaa 14 euroa. Mikäli asianosaisella ei ole suomalaisia pankkitunnuksia, on otettava erikseen yhteyttä Trafin neuvontaan puhelin 029 534 5000, kirjaamo@trafi.fi.

Kansainvälisen ajokortin voi anoa Autoliitosta.

Lisätietoja:

Poliisi

Singapore Police Force - Driving in Singapore

Asevelvollisuus

Suomessa on yleinen asevelvollisuus. Ulkomailla oleskelevan suomalaisen kutsunnanalaisen tulee hoitaa kutsuntavelvoitteensa pääsääntöisesti oleskelumaansa suurlähetystön tai konsulinviraston välityksellä.

Asevelvollisuus ja kutsuntavelvoitteen hoitaminen vaikuttaa myös passin myöntämisedellytyksiin.

Lisätietoja:

Puolustusvoimat

Kadonnut tai varastettu omaisuus

Varkaudesta tai ryöstöstä on syytä tehdä välittömästi ilmoitus paikalliselle poliisille ja pyytää ilmoituksesta kopio mahdollista vakuutusyhtiölle tehtävää korvaushakemusta varten. Jälkikäteen kotimaasta pyydettäessä ei  paikallinen poliisi useinkaan voi antaa todistusta, mikäli tapausta ei ole kirjattu poliisin rekisteriin.

Passin varkaus- tai katoamistapauksessa tulee niinikään tehdä välittömästi rikos- tai katoamisilmoitus lähimmälle poliisiasemalle. Ilmoituksesta tai mahdollisesta tutkintapöytäkirjasta on syytä pyytää itselleen kopio. Ilmoitus- tai tutkintapöytäkirja on tarpeen myöhemmin haettaessa uutta passia, mahdollista vakuutuskorvausta, tai mikäli kadonneita asiakirjoja käytetään väärin.

Lisätietoja:

Singapore Police Force

Mahdolliset epidemiat

Suurlähetystö seuraa tilanteita ja informoi tarvittaessa epidemioista kotisivuillaan ja matkustustiedotteissaan.

Lisätietoja:

Singaporen terveysministeriö

Euroopan tartuntavirasto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

World Health Organization

Lääkkeet

Lääkkeiden maahantuonti Suomeen

EU:n ulkopuolelta saa lääkkeitä tuoda henkilökohtaiseen käyttöön korkeintaan 3 kk:n käyttöä vastaavan määrän. Lääkkeet, jotka luokitellaan huumausainelääkevalmisteisiin, saa tuoda korkeintaan 14 vrk:n käyttöä vastaavan määrän. Maahantuontisäädöksiä sovellettaessa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä valmisteiden luokittelussa. Lääkevalmisteen kauppaaminen postin välityksellä eli postimyynti Suomeen on kielletty, samoin lääkevalmisteen toimittaminen kuriiripostissa. Reseptilääkkeen mukana on oltava lääkäriltä saatu resepti.

Eläinlääkevalmiste ja hoidettava eläin on tuotava samanaikaisesti maahan, eläinlääkärin resepti on oltava mukana. Eläimille tarkoitettuja lääkkeitä saa tuoda korkeintaan yhden kk:n käyttöä vastaavan määrän. Huumausainelääkkeisiin luokiteltuja lääkkeitä EI SAA TUODA lainkaan.

Lisätietoja:

Tulli

Lääkelaitos

Lääkkeiden maahantuonti Singaporeen

Singaporen säännökset lääkkeiden maahantuonnin osalta ovat varsin tiukat. Singaporeen lääkkeitä mukanaan tuovan on syytä selvittää hyvissä ajoin ennen maahantuloa lääkkeiden mahdollinen luvanvaraisuus. Monille lääkkeille tarvitaan etukäteislupa maahantuontiin, jonka myöntää Singaporen Heath Sciences Authority, Centre for Drug Administration.

Lisätietoja:

Heath Sciences Authority

Matkanjärjestäjän vastuu (valmismatkat)

Matkanjärjestäjällä, jonka myymään kokonaisuuteen pääsääntöisesti sisältyy matka ja majoitus, on valmismatkalain (1079/94) mukaan velvollisuus tarvittaessa avustaa ulkomailla vaikeuksiin joutunutta matkustajaa, jos tämä sairastuu, joutuu onnettomuuteen, rikoksen uhriksi tai kärsii muun vahingon. Matkanjärjestäjän on avustettava matkustajaa sairaanhoidon tai ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestämisessä, rikoksen tai vahingon selvittelyssä ja muissa tarpeellisissa toimenpiteissä. 

Tyypillisiä avustustilanteita ovat sairastuminen, liikenneonnettomuudet tai muut yllättävät tilanteet, joissa matkanjärjestäjä voi avustaa ohjaamalla matkustajan hoitoon tai oikean paikallisen viranomaisen luo sekä tarvittaessa mahdollisesti avustamalla tulkkauksessa. Vastuu niiden erityisjärjestelyjen kuluista, joihin matkanjärjestäjä on matkustajan puolesta ja pyynnöstä ryhtynyt on asiakkaalla. Lisätietoja saa matkanjärjestäjiltä ja matkaesitteissä olevista valmismatkaehdoista. 

Lisätietoja:

Valmismatkalaki 1079/1994 (Finlex)

Muuttoilmoitukset

Suomesta ulkomaille muutettaessa voi muuttoilmoituksen tehdä kirjallisesti maistraattiin ja postiin yhteisellä ilmoituslomakkeella. Ulkomailla oleskellessa osoitteen muuttuessa voi ilmoituksen tehdä verkkolomakkeella suoraan väestötietojärjestelmään. Molemmat muuttoilmoituslomakkeet ovat saatavilla Suomi-portaalin lomakepalvelusta. 

Suurlähetystö suosittelee, että ulkomaille matkustavat ja ulkomailla väliaikaisesti tai pysyvästi oleilevat Suomen kansalaiset ilmoittaisivat henkilötietonsa ulkoministeriölle lisäksi matkustusilmoitus.fi -sivuston kautta.

Lisätietoja:

Väestörekisterikeskus

Maistraatti

Suomi-portaali

Notaari- ja legalisointiasiat

Suomen suurlähetystö voi Suomen lainsäädännön mukaisesti hoitaa rajoitetusti julkisen notaarin tehtäviä. Edustuston notaaripalveluja ovat mm.

1. Allekirjoitusten oikeaksi todistaminen
2. Asiakirjojen jäljennösten oikeaksi todistaminen
3. Ns. elossaolotodistuksen antaminen
4. Todistuksen antaminen esitetyn asiakirjan sisällöstä
5. Asiakirjan laillistaminen eli legalisionti;

Edustustossa voidaan myös hoitaa muuhun lainsäädäntöön liittyviä tehtäviä, esim. isyyden tunnustamisen vastaanottamisia.

Notaaritoimituksista peritään ulkoministeriön maksuasetuksen mukainen toimitusmaksu/vahvistus.

Pidätys tai vangitseminen

Jos Suomen kansalainen pidätetään, vangitaan tai muuten menettää vapautensa ulkomailla, on hänellä Wienin konsulisopimuksen 36. artiklan mukaisesti oikeus pyytää poliisi- tai vankilaviranomaisia ilmoittamaan vapaudenmenetyksestään lähimmälle Suomen edustustolle. Edustusto ilmoittaa asiasta ministeriölle, joka asianomaisen pyynnöstä välittää tiedon tapahtumasta hänen nimeämälleen henkilölle. 

Tapauksissa, joista edustusto on saanut tiedon Suomen kansalaisen pidättämisestä tai vangitsemisesta ulkomailla, edustusto pyrkii selvittämään saako rikoksesta tutkittavana tai syytettynä oleva Suomen kansalainen asemamaan puolesta oikeusavustajan ja tulkin, tai ohjaa tarvittaessa näiden hankkimisessa. 

Suomen edustusto ei voi puuttua tapauksen oikeuskäsittelyyn eikä vaikuttaa vapautensa menettäneen perusteettomaan vapauttamiseen paikallisesta tuomiovallasta. Edustusto ei myöskään voi antaa oikeudellisia neuvoja tai ajaa asianomaisen asiaa. Nämä tehtävät kuuluvat oikeusavustajalle/asianajajalle.

Sairaus - tai onnettomuustapaukset

Asemamaan viranomaiset voivat ilmoittaa Suomen suurlähetystölle tilapäisesti ulkomailla oleskelevien kansalaisten vakavista sairaus- tai onnettomuustapauksista, mikäli matkalla ei ole mukana omaisia tai tuttavia eikä matkanjärjestäjä saa yhteyttä omaisiin. Suurlähetystö voi avustaa yhteydenotossa Suomessa oleviin lähiomaisiin. 

Suurlähetystö ei vastaa hoitomaksuista eikä voi antaa maksusitoumuksia. Matkavakuutus on tarpeellinen matkustettaessa ulkomaille. Vakuutus antaa hoitoturvan liikuttaessa EU-alueen ulkopuolella. Mahdollisessa kuolemantapauksessa matkavakuutus usein kattaa kotiutuskulut ulkomailta kotimaahan. Kotiutuskulut voivat olla varsin suuret eikä valtio vastaa niiden maksamisesta.

Taloudellinen avustaminen

Suomen suurlähetystö tai lähetetyn konsulin virasto voi avustaa tilapäisesti ulkomailla oleskelevia hädänalaiseen asemaan joutuneita kansalaisia neuvomalla nopeimman rahansiirtotien Suomesta kohdemaahan, pankkisiirtona tai erityisten rahanvälitysyritysten (mm. Western Union) kautta.

Mikäli pankkisiirto omalta tililtä tai kansainvälisten rahanvälitysyritysten palvelujen käyttö ei ole mahdollista, voivat omaiset, tuttavat tai työnantaja tallettaa ministeriön ohjeiden mukaisesti tarvittavan avustussumman (+ toimitusmaksun) ulkoasiainministeriön tilille, jonka jälkeen vastaava avustus voidaan maksaa edustustosta. 

Poikkeustapauksissa, mikäli tilapäisesti ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen hädänalainen tila johtuu vakavasta rikoksesta, vakavasta sairaudesta tai muusta näihin rinnastettavasta syystä, eikä talletuksen saaminen ole mahdollista voi edustusto - erityisen asetuksen määräämin rajoituksin - harkita avustamista takaisinmaksusitoumusta vastaan kotimatkaa varten edullisimman matkustustavan mukaisesti. Takaisinmaksusitoumusta vastaan annettu avustus on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä. 

Varojen välitys ja taloudellinen avustus on mahdollista työaikana ja edellytyksenä on, että edustusto on todennut hädänalaisen tilan säädösten mukaisesti.

Vihkiminen

Yleistietoa avioliiton solmimisesta ulkomailla löytyy Kirkon ulkosuomalaistyön kotisivuilta. Ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten tarvittavat asiakirjat tulee selvittää aina suoraan vihkivältä viranomaiselta. Singaporessa vihkimisestä voi tiedustella Registry of Marriages -viranomaiselta. Suomesta maistraatti myöntää kuusikielisen esteettömyystodistuksen ulkomailla tapahtuvaa vihkimistä varten. Avioliittoa ei voi solmia Suomen suurlähetystössä.

Suomessa katsotaan päteväksi avioliitto, joka on solmittu vieraan valtion viranomaisen edessä kyseissä valtiossa voimassa olevan lain mukaisesti. Singaporessa solmitun avioliiton voi rekisteröidä Suomeen toimittamalla suurlähetystöön legalisoidun kopion vihkitodistuksesta sekä täyttämällä Väestörekisterikeskuksen tätä tarkoitusta varten laaditun lomakkeen.

Lisätietoja:

Maistraatti

Registry of Marriages of Singapore - ROM

Kirkon ulkosuomalaistyö - avioliiton solmiminen ulkomailla

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

Väestötietoilmoitukset

Suurlähetystö vastaanottaa ja välittää Suomen väestötietojärjestelmään merkittävät tiedot. Tällaisia ovat mm. avioliittoa, lapsen syntymää, osoitteenmuutoksia, ulkomaankansalaisuuden saamista ja kuolemantapauksia koskevat ilmoitukset. 1.3.2010 voimaan astunut uusi väestötietolaki velvoittaa ulkomailla asuvan suomalaisen ilmoittamaan välittömästi ulkomailla oleskelun aikana tapahtuneista henkilötietojen muutoksista, kuten lapsen syntymästä, avioliitosta, avioerosta ja nimenmuutoksesta. Myös passihakemuksen vireillepanon edellytyksenä on että väestöjärjestelmän tiedot ovat ajan tasalla. Muutoksista tulee ilmoittaa maistraattien ylläpitämään Suomen väestötietojärjestelmään. Ulkomailla oleskelevan Suomen kansalaisen on tärkeää pitää väestötietonsa ajan tasalla myös erilaisten omien oikeuksien (mm. äänestysilmoituksen saaminen) varmistamiseksi. Osoitteenmuutosilmoituksen voi tehdä joko tulostettavalla muuttoilmoituslomakkeella Suomesta ulkomaille muutettaessa, tai verkkolomakkeella ulkomaisen osoitteen muuttuessa suoraan maistraattiin (kts. Muuttoilmoitus).  Molemmat lomakkeet ovat saatavilla Suomi-portaalin lomakepalvelussa. Muihin ilmoituksiin liitetään yleensä laillistettavia todistuksia (esim. syntymä- tai avioliittotodistus), jolloin asiapaperit ja väestötietolomake toimitetaan suurlähetystöön.

Lisätietoja ja lomakkeet:

Maistraatti

Väestörekisterikeskus

Väestötietolainsäädäntö

Ilmoitus ulkomailla syntyneestä Suomen kansalaisesta

Ilmoitus ulkomailla vihitystä Suomen kansalaisesta

Ilmoitus ulkomailla rekisteröidystä parisuhteesta

Ilmoitus ulkomailla kuolleesta Suomen kansalaisesta

Suomi-portaali

Tulosta

Tämä dokumentti

Tässä palvelussa myös

Muissa ulkoasiainhallinnon palveluissa

Muualla verkossa

Päivitetty 10.6.2014


© Suomen suurlähetystö, Singapore | Tietoa palvelusta  | Yhteystiedot